Termeni și condiții

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Termeni și condiții de operare și funcționare a paginii web accesibilă la adresa web:

www.rmpsz.ro

 

Capitolul I – Preambul și dispoziții generale

§ 1 Website-ul (pagina web) accesibil la adresa web www.rmpsz.ro este proprietatea și este pus în funcțiune de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, persoană juridică română cu sediul în Miercurea Ciuc str. Petőfi Sándor nr. 4, județul Harghita, România, cod poștal 530210, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei Miercurea Ciuc sub nr. 40/1991, având cod de înregistrare fiscală 4466020.

§ 2 Utilizarea website-ului sau navigarea pe website-ul accesibil la adresa web www.rmpsz.ro presupune și echivalează cu acceptarea expresă și necondiționată a prezentelor termeni și condiții.

§ 3 Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, prin raportare la prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, denumit în continuare Regulamentul UE 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/24/CE, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal comunicate de utilizatorii paginii web, datele personale comunicate de utilizator fiind colectate și prelucrate de către operatorul paginii web. Datele cu caracter personal comunicate de utilizator în cadrul profilului de utilizator creat pe platforma web a operatorului și înregistrate și stocate de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România vor fi colectate, stocate și prelucrate cu respectarea prevederilor incidente din Regulamentul UE 2016/679, prelucrarea fiind efectuată în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b.) și lit. c.) din Regulamentul UE 2016/679 exclusiv pentru scopul executării raportului contractual intervenit între operatorul paginii web și utilizatorul acesteia, respectiv pentru îndeplinirea unor obligații legale în domeniul fiscal și financiar conform reglementărilor naționale sau comunitare aplicabile, prelucrarea fiind necesară pentru executarea convenției la care persoana vizată este parte și îndeplinirea obligațiilor legale aferente încheierii și executării convenției în domeniul fiscal și financiar care îi revine operatorului paginii web în temeiul unei obligații legale. Totodată, pentru identitate de rațiune și acuratețea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, utilizatorul website-ului accesibil la adresa web www.rmpsz.ro declară că în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a.) din Regulamentul UE 2016/679, prin referire la datele personale comunicate prin introducerea acestora de utilizator pe platforma paginii web, utilizatorul prin comunicarea nesilită a datelor cu caracter personal își manifestă consimțământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopul specific stabilit în prezentul document în baza art. 6 alin. 1 lit. b.) și lit. c.) din Regulamentul UE 2016/679. Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România declară că va proceda la și se angajează la prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea tuturor obligațiilor stabilite în Regulamentul UE 2016/679 (obligații privind securitatea datelor cu caracter personal, obligații pentru prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate ale datelor cu caracter personal, obligații de notificare și de cooperare pentru atenuarea efectelor unui acces neautorizat la datele cu caracter personal). Utilizatorul paginii web, în temeiul dreptului la opoziție prevăzut de art. 21 alin. 2 din Regulamentul UE 2016/679, în calitate de persoană vizată în prelucrarea datelor cu caracter personal, are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal, opoziție care va fi urmată de ștergerea profilului de utilizator al paginii web și a tuturor datelor cu caracter personal colectate și stocate de operatorul paginii web cu privire la utilizatorul care și-a exercitat dreptul de opoziție prevăzut de art. 21 alin. 2 din Regulamentul UE 2016/679.

§ 4 În cazul în care, în calitate de vizitator sau utilizator al website-ului accesibil la adresa web www.rmpsz.ro nu sunteți de acord sau nu acceptați în mod necondiționat termenii și condițiile de operare și funcționare a paginii web, vă rugăm să nu continuați accesarea website-ului și să părăsiți website-ul accesibil la adresa web www.rmpsz.ro, utilizarea acestuia fiind considerată ca neautorizată de către operatorul website-ului Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România.

Capitolul II - Definiții

§ 5 În scopul interpretării și executării termenilor și condițiilor de operare și funcționare a paginii web, termenele și noțiunile cuprinse în prezentul document vor avea următorul înțeles:

a. Prin Operatorul website-ului se înțelege Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, persoană juridică română cu sediul în Miercurea Ciuc str. Petőfi Sándor nr. 4, județul Harghita, România, cod poștal 530210, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei Miercurea Ciuc sub nr. 40/1991, având cod de înregistrare fiscală 4466020.

b. Prin website sau pagina web se înțelege website-ul pus în funcțiune și exploatat deOperatorul Website-ului, accesibil la adresa web www.rmpsz.ro .

c. Prin Cont personal de utilizator se înțelege contul de utilizator creat de utilizatorul website-ului în vederea accesării și utilizării website-ului și pentru a contracta, utiliza și a beneficia de serviciile oferite de Operatorul website-ului.

d. Prin Utilizator se înțelege orice utilizator alwebsite-ului care beneficiază de serviciile oferite de Operatorul Website-ului și care a intrat în raporturi contractuale cu Operatorul website-ului prin crearea unuiCont personal de utilizator. Poate deveni Utilizator alpaginii web și poate crea Cont personal de utilizator pe website orice persoană fizică sau juridică care deține calitatea de membru al Operatorului Website-ului, respectiv al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România în temeiul Statutului Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România ( varianta actualizată a Statutului Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România poate fi accesată aici ). Drepturile și obligațiile membrilor Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România și a Utilizatorilor care decurg din calitatea de membru al Operatorului website-ului sunt guvernate de Statutul Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, de regulamentele și procedurile instituționale aplicabile membrilor Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, completate de drepturile și obligațiile stabilite în prezentul document pentru Utilizatorii paginii web.

e. Prin Vizitator se înțelege orice persoană care accesează și/sau utilizează website-ul și/sau serviciile oferite deOperatorul Website-ului fără crearea unui Cont personal de utilizator.

f. Prin Profilul utilizatorului se înțelege totalitatea datelor și informațiilor furnizate de Utilizator prin intermediul Contului personal de utilizator și care sunt stocate și gestionate de Operatorul website-ului. Profilul Utilizatorului se referă la totalitatea datelor și informațiilor furnizate de acesta către Operatorul Website-ului prin intermediul aplicației informatice accesibile pe website, date și informații care pot cuprinde și date cu caracter personal în sensul și conform Regulamentului UE 2016/679 și cu privire la care Utilizatorul își manifestă consimțământul expres pentru colectarea, prelucrarea și stocarea acestora.

g. Prin Pagina personală a utilizatorului se înțelege reprezentarea vizuală, prin intermediul aplicației accesibile pe website a Profilului utilizatorului.

h. Prin Termeni și Condiții de Procesare a Plăților Electronice se înțeleg termenii și condițiile stabilite de operatorul de plăți electronice cu care Operatorul Website-ului este în relații contractuale în vederea procesării plăților electronice ordonate de Utilizator.

i. Prin Pagina Web Pentru Efectuarea Plăților Electronice se înțelege pagina web pusă în funcțiune și exploatată de operatorul de plăți electronice cu care Operatorul Website-ului este în relații contractuale, pagină web pe care Utilizatorul va fi redirecționat în vederea efectuării unor plăți electronice. Pagina Web Pentru Efectuarea Plăților Electronice funcționează și este guvernată de Termenii și Condițiile de Procesare a Plăților Electronice elaborat și pus la dispoziția Utilizatorului de operatorul de plăți electronice pe pagina web proprie a acestuia pe care Utilizatorul este redirecționat ( Termenii și Condițiile de Procesare a Plăților Electronice ale operatorului EuroPayment Services S.R.L., înregistrat în registrul comerțului sub nr. J40/9950/2006, cod unic de înregistrare 18773866, cu sediul în 010031 București str. Ion Câmpeanu nr. 11, Bloc Union, etaj 8, camera 803, sector 1 București poate fi accesat aici ).

 

În cuprinsul prezentelor termeni și condiții, cu excepția unei prevederi contrare exprese, orice noțiune, definită în prezentul capitol, la forma singular va include și forma de plural și vice-versa, în toate cazurile în care acesta este permis de context.

Capitolul III – Servicii oferite de Operatorul website-ului.

§ 6 Operatorul website-ului prin intermediul website-ului oferă servicii multiple de informare a Vizitatorilor și a Utilizatorilor, de gestiune a Conturilor personale de utilizator și de evidență a membrilor Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, de mediatizare și informare cu privire la unele programe și/sau evenimente organizate și/sau recomandate de Operatorul website-ului și cu privire la condițiile de participare la acestea, precum și servicii de plăți electronice prin redirecționare pe pagina web de plăți electronice pusă în funcțiune de operatorul de plăți electronice cu care Operatorul Website-ului este în relații contractuale în vederea achitării contribuțiilor datorate de membrii Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România și a taxelor de participare la unele programe și/sau evenimente organizate și/sau recomandate de Operatorul website-ului. Serviciile oferite de Operatorul website-ului prin intermediul paginii web cuprind următoarele servicii generale:

a. Servicii de creare și de utilizare deConturi personale de utilizator de către Utilizatorii website-ului cu posibilitatea modificării, completării și ștergerii de către Utilizator aContului personal de utilizator și a Profilului utilizatorului.

b. Servicii de upload și download de informații (texte, mesaje, imagini grafice și video, etc.) de către Utilizatorii website-ului.

c. Servicii de căutare și de navigare pe website precum și servicii de vizualizare a Profilului utilizatorului website-ului, cu respectarea limitelor de confidențialitate și securitate prestabilite de către fiecare Utilizator în parte prin administrarea Contului personal de utilizator.

d. Servicii de corespondență și mesagerie electronică între Utilizatorii website-ului, prin orice modalitate de comunicare electronică permisă de website și de limitele tehnologice de la un anumit moment.

e. Servicii de navigare pe website și servicii de vizualizare a informațiilor cu caracter public stocate și gestionate de website, inclusiv informații cu privire la Utilizatori și informațiile împărtășite de aceștia prin intermediul website-ului.

f. Servicii de marketing prin mijloace electronice a unor oferte ale terțelor persoane, parteneri ai Operatorului website-ului.

g. Servicii de plăți electronice prin redirecționare pe pagina web de plăți electronice pusă în funcțiune de operatorul de plăți electronice cu care Operatorul Website-ului este în relații contractuale.

§ 7 Tehnologiile pe care pagina web se bazează sunt următoarele: HTML, CSS, Javascript, jQuery, PHP, MySQL și Operatorul Website-ului recomandă pentru vizitarea și utilizarea serviciilor paginii web sistemul operațional Windows® și GoogleChrome®/MozillaFirefox®/WindowsEdge®.

§ 8 Vizitatorul și Utilizatorul , prin accesarea și contractarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului pe website, declară că a citit integral și că acceptă fără rezerve și fără nicio condiționare toate și oricare dintre prevederile prezentelor termeni și condiții, înțelegând că relațiile de orice natură dintre Vizitator sau Utilizator pe o parte și Operatorul website-ului pe de altă parte vor fi guvernate de prezentele termeni și condiții. Vizitatorul și Utilizatorul, prin accesarea și contractarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului pe website, declară că a accesat și a contractat serviciile Operatorului website-ului în baza propriei convingeri, liberă și neviciată, și că este responsabil pentru toate acțiunile care decurg sau sunt în legătură cu accesarea și utilizarea website-ului.

§ 9 Operatorul website-ului nu este și nu va fi responsabil pentru eventualele prejudicii de orice natură suferite de către Utilizator datorită neglijenței acestuia în ceea ce privește securitatea și confidențialitateaContului personal de utilizator al U tilizatorului și a parolei de acces la contul în cauză sau cu privire la informațiile de orice natură încărcate pe sau descărcate de pe website.

§ 10 Vizitatorul și Utilizatorul acceptă faptul că Operatorul website-ului nu este răspunzător pentru conținutul informațiilor încărcate și stocate pe website, adică textele, bazele de date, sunetele, muzica, imaginile grafice și video, precum și altele asemenea, expediate sau încărcate pe website de către terțe persoane, Vizitatori sau Utilizatori ai website-ului.

§ 11 Utilizatorul se obligă să furnizeze către Operatorul website-ului informații și date cu caracter personal reale și corecte, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru declarații false și înșelăciune, sau orice altă infracțiune stabilită de legea penală ale căror elemente constitutive sunt îndeplinite prin activitatea Utilizatorului. Utilizatorul, în orice moment, poate solicita completarea, corectarea, actualizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal și a informațiilor transmise către Operatorul website-ului, în condițiile și termenele stabilite în prezentul document și în temeiul dreptului la opoziție prevăzut de art. 21 alin. 2 din Regulamentul UE 2016/679, după caz.

§ 12 Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că în cazul în care există suspiciuni cu privire la caracterul real și corect al informațiilor sau datelor furnizate de Utilizator în vederea utilizării website-ului și a serviciilor prestate de Operatorul website-ului, Operatorul website-ului are dreptul, fără orice notificare prealabilă, de a suspenda utilizarea Contului personal de utilizator al Utilizatorului, interzicând și împiedicând accesul Utilizatorului în cauză laContul personal de utilizator, și să menționeze suspendareaContului personal de utilizator al Utilizatorului înProfilul utilizatorului și pe Pagina personală a utilizatorului. Existența unor suspiciuni cu privire la caracterul real și corect al informațiilor sau datelor furnizate de Utilizator în vederea utilizării website-ului și a serviciilor prestate de Operatorul website-ului, este la libera și exclusiva apreciere a Operatorului website-ului.

§ 13 Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că în cazul în care se adeverește că acesta a furnizat informații sau date nereale sau incorecte în vederea utilizăriiwebsite-ului și a serviciilor prestate de Operatorul website-ului, Operatorul website-ului are dreptul, fără orice notificare prealabilă, de a șterge Contul personal de utilizator al Utilizatorului și să menționeze ștergerea Contului personal de utilizator alUtilizatorului pe website. Prin ștergerea Contului personal de utilizator, raporturile contractuale legate de utilizarea paginii web și/sau de orice altă natură dar care rezultă din calitatea de utilizator al paginii web, între Utilizatorul al cărui Cont personal de utilizator a fost șters șiOperatorul website-ului, încetează. Realitatea furnizării de către Utilizator a unor informații sau date nereale sau incorecte în vederea utilizării website-ului și a serviciilor prestate deOperatorul website-ului, se va stabili de către Operatorul website-ului în baza unor informații verificabile și calificate ca oficiale, provenite de la terțe persoane sau de la o autoritate abilitată de a gestiona și a furniza informații de această natură.

§ 14 Plățile electronice efectuate prin intermediul paginii web de plăți electronice pusă în funcțiune de operatorul de plăți electronice cu care Operatorul Website-ului este în relații contractuale, vor fi procesate pe serverele puse în funcțiune și exploatate de operatorul de plăți electronice și în consecință Operatorul website-ului nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul bancar al Vizitatorului și/sau al Utilizatorului și/sau alte date bancare ale Vizitatorului și/sau al Utilizatorului. Operatorul website-ului nu are nicio răspundere în cazul utilizării ilegale a cardurilor bancare. Operatorul website-ului nu este responsabil pentru nerealizarea plaților electronice prin intermediul sistemului electronic de plată și de decontare pus în funcțiune de operatorul de plăți electronice cu care Operatorul Website-ului este în relații contractuale.

 

Capitolul V - Drepturi de autor

§ 15 Operatorul website-ului deține dreptul de autor și orice alte drepturi conexe și/sau rezultate din dreptul de autor asupra informațiilor, fișierelor, imaginilor și materialelor afișate pe website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea. Reproducerea, comercializarea, redistribuirea sau reproducerea acestora este posibilă doar cu acordul prealabil și scris al Operatorului website-ului.

§ 16 Operatorul website-ului poate proceda în orice moment la modificarea și/sau completarea website-ului inclusiv, dar fără a se limita la prezentarea vizuală și funcționarea paginii web și/sau a serviciilor prestate prin intermediul website-ului fără ca aceasta să presupună vreo notificare sau avertizare a Vizitatorilor sau Utilizatorilor website-ului. Pagina web este pusă în funcțiune și exploatată în forma și cu conținutul în care se prezintă la un anumit moment, fără ca orice persoană să aibă drept de intervenție asupra formei și conținutului website-ului și/sau asupra serviciilor oferite și prestate prin intermediul website-ului, cu excepția Operatorului website-ului.

 

Capitolul VI - Declinarea răspunderii

§ 17 Vizitatorul sau Utilizatorul accesează și utilizează website-ul pe propria răspundere și pe riscul propriu. Operatorul website-ului nu răspunde pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea, vizitarea sau utilizarea website-ului sau ca urmare a utilizării neautorizate a informațiilor afișate pe website. Operatorul website-ului nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea accesării, vizitării sau utilizării paginii web rezultată din probleme tehnice și/sau incompatibilități tehnice ale sistemelor Vizitatorului sau Utilizatorului cu sistemele puse în funcțiune de Operatorul website-ului sau din dificultăți de conectare la pagina web datorită unor conexiuni inadecvate sau insuficiente ale sistemelor Vizitatorului sau Utilizatorului.

§ 18 Utilizatorul prin accesarea și contractarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului pe pagina web declară că a accesat și a contractat serviciile Operatorului website-ului în baza propriei convingeri, liberă și neviciată, și că este responsabil pentru toate acțiunile care decurg sau sunt în legătură cu accesarea și utilizarea website-ului. Utilizatorul declară că a luat la cunoștință faptul că datele și informațiile furnizate deUtilizator prin intermediul Contului personal de utilizator, și care formează Profilul utilizatorului, vor fi publicate, postate și/sau afișate pe website prin intermediul Paginii personale a utilizatorului cu respectarea restricțiilor și limitărilor stabilite de Utilizator cu privire la caracterul public, confidențial sau secret al datelor și informațiilor care formează Profilul utilizatorului.

§ 19 Operatorul website-ului este exonerat de orice răspundere sau obligație de garantare cu privire la copierea, stocarea, republicarea, utilizarea în orice mod sau transmiterea de către un Utilizator a datelor și informațiilor cu privire la un alt Utilizator, publicate, postate și/sau afișate pewebsite prin intermediul Paginii personale a utilizatorului, orice răspundere în acest sens fiind asumată de către Utilizatorul care a furnizat și/sau a încărcat datele și informațiile pe website prin intermediul Contului personal de utilizator.

§ 20 Operatorul website-ului nu răspunde de prejudiciile rezultate din infectarea sistemului Vizitatorului și/sau Utilizatorului cu viruși ca urmare a accesării website-ului.

§ 21 Linkurile afișate pe website și care asigură navigarea în mod nemijlocit către alte website-uri puse în funcțiune și exploatate de către terțe persoane vor fi folosite de Vizitator și/sau Utilizator pe propria răspundere și pe riscul propriu, în baza propriei convingeri. Termenele și condițiile de operare ale acestor website-uri sunt cele stabilite de terțele persoane care pun în funcțiune și exploatează aceste website-uri și nu implică nicio răspundere și nicio garanție din partea Operatorului website-ului, acestea nefiind controlate sau verificate sub niciun aspect de către Operatorul website-ului.

Capitolul VII - Politica de confidențialitate și declarație de confidențialitate

§ 22 În timpul vizitării de către Vizitator și/sau în timpul utilizării de către Utilizator a website-ului și pentru ca Vizitatorul sau Utilizatorul să își poată exprima interesul pentru serviciile prestate de Operatorul website-ului și/sau pentru a se asigura posibilitatea de comunicare cu Vizitator și/sau Utilizator cu privire la serviciile prestate de Operatorul website-ului se va solicita Vizitatorului și Utilizatorului să declare date privitoare la persoana sa, respectiv numele, prenumele și adresa electronică de corespondență (e-mail). Datele personale declarate de către Vizitator și/sau de către Utilizator prin intermediul website-ului, pe oricare din paginile sau în cadrul oricăror servicii oferite și/sau prestate prin intermediul website-ului sunt destinate exclusiv asigurării funcționării serviciilor oferite de Operatorul website-ului nefiind permisă utilizarea lor de către terțe persoane, fără a fi respectate prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/24/CE, transpuse în legislația națională prin Legea nr. 129/2018.

§ 23 În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 Operatorul website-ului are obligația de a gestiona în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Vizitatorul și Utilizatorul le furnizează. Scopul colectării și prelucrării datelor personale este de a asigura Vizitatorilor și Utilizatorilor serviciile oferite de Operatorul website-ului, precum și informații și servicii în condiții de siguranță și la un înalt nivel calitativ și profesional, precum și servicii de marketing, reclamă și publicitate. Datele personale declarate de Vizitatori și de Utilizatori pe website sunt utilizate exclusiv de Operatorul website-ului cu scopul de a susține, promova și duce la îndeplinire, respectiv de a presta serviciile solicitate deVizitator și/sau Utilizator. Website-ul funcționează în conformitate cu legislația română în vigoare completată cu normele comunitare după caz, ținând în siguranță datele Vizitatorilor și Utilizatorilor pentru intervalul de timp în care sunt beneficiari ai serviciilor oferite prin intermediul paginii web, datele fiind șterse după terminarea relației contractuale dintre Vizitator sau U tilizator pe o parte și Operatorul website-ului pe de altă parte.

§ 24 Datele cu caracter personal, solicitate și stocate de către Operatorul website-ului, sunt numele, prenumele, codul numeric personal, actele de studii și experiența ocupațională, datele complete de contact – adresă de domiciliu, număr de telefon și adresa de corespondență electronică (e-mail) – ale Utilizatorului care creeazăCont personal de utilizator pe pagina web . Vizitatorii pot naviga liber pe website fără a oferi nicio informație sau date cu caracter personal. În cazul în careVizitatorul se înscrie la newsletter-ul Operatorului website-ului, acesta va furniza datele cu caracter personal solicitate de Operatorul website-ului, respectiv cel puțin numele, prenumele și adresa de corespondență electronică (e-mail).

§ 25 Operatorul website-ului nu promovează SPAM-ul. Oricare Vizitator care a furnizat explicit adresa sa de corespondență electronică (e-mail) prin intermediul website-ului poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a Operatorului website-ului. De asemenea, dacă Vizitatorul sau Utilizatorul nu mai dorește să primească newsletter-ul Operatorului website-ului se poate dezabona utilizând link-ul din footer-ul newsletter-ului Operatorului website-ului primit prin corespondență electronică (e-mail) sau prin transmiterea unei corespondențe electronice la adresa unsubscribe@rmpsz.ro cu titlul „unsubscribe”.

§ 26 Prin accesarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului și prin furnizarea datelor cu caracter personal, Vizitatorul șiUtilizatorul acceptă și permite ca Operatorul website-ului să prelucreze datele personale declarate de către Vizitator și de către Utilizator cu scopul și în vederea:

a. prestarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului și contractate de către Vizitator sau de către Utilizator prin website;

b. informării Vizitatorului sau al Utilizatorului prin newsletter transmis prin corespondență electronică, informarea Utilizatorului cu privire la unele stări de fapt care decurg din calitatea de Utilizator al paginii web și, respectiv din calitatea de membru al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România;

c. realizării unor acțiuni rezultate direct și în mod necesar din executarea serviciilor oferite de către Operatorul website-ului și din informarea Vizitatorului sau al Utilizatorului, conform celor precizate anterior.

§ 27 Potrivit Regulamentul UE 2016/679 Vizitatorul și Utilizatorul beneficiază de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Vizitatorul și Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale declarate și transmise către Operatorul website-ului și poate solicita ștergerea datelor, în condițiile legii. În vederea exercitării acestor drepturiVizitatorul sau Utilizatorul trebuie să se adreseze Operatorului website-ului prin intermediul paginii web după cum urmează:

a. ștergerea datelor cu caracter personal ale Vizitatorului care s-a abonat la newsletter-ul Operatorului website-ului se efectuează prin utilizarea link-ului din footer-ul newsletter-ului Operatorului website-ului primit prin corespondență electronică (e-mail) sau prin transmiterea unei corespondențe electronice la adresa unsubscribe@rmpsz.ro cu titlul „unsubscribe”;

b. ștergerea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează prin ștergerea direct pe website de cătreUtilizator a Contului personal de utilizator creat pe pagina web de către Utilizator, operațiune care va fi urmată de ștergerea profilului de utilizator al paginii web și a tuturor datelor cu caracter personal colectate și stocate de Operatorul website-ului cu privire la Utilizatorul al cărui Cont personal de utilizator a fost șters.

§ 28 Accesarea, acceptarea și contractarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului presupune și face dovada deplină a luării la cunoștință de către Vizitator și de către Utilizator a drepturilor mai sus menționate și presupune acordul Vizitatorului și al Utilizatorului ca datele cu caracter personal comunicate de către aceștia să fie folosite de către Operatorul website-ului în scopurile stabilite în prezentul document, în principal, pentru prestarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului și contractate de către Vizitator sau de către Utilizator pe pagina web.

§ 29 Datele cu caracter personal declarate de Vizitator și de Utilizator vor fi transmise și puse la dispoziția organelor abilitate de lege, dacă Operatorul website-ului este obligat în mod legal, în baza legii și/sau în baza unei hotărâri judecătorești, să dezvăluie informația în cauză.

Capitolul VIII - Forța majoră

§ 30 Operatorul website-ului nu răspunde de neexecutarea și/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră. Pe perioada forței majore, comunicată prin afișare pe website în termen de 5 zile de la apariție și dovedită cu documente certificate de către Camera de Comerț și Industrie competentă teritorial, se va suspenda executarea obligațiilor asumate de către Operatorul website-ului.

Capitolul IX - Sesizări și reclamații

§ 31 Pentru informații și suport tehnic sau operațional, Vizitatorul sau Utilizatorul poate contacta Operatorul website-ului la adresa rmpsz@rmpsz.ro, iar pentru sesizări și reclamații la adresa sesizari@rmpsz.ro.

Capitolul X - Jurisdicția aplicabilă și soluționarea litigiilor

§ 32 Termenii și Condițiile de contractare cuprinse în prezentul document și raportul juridic care decurge din acestea sunt guvernate de legislația română.

§ 33 Litigiile rezultate din prezentele Termeni și Condiții se vor rezolva pe cale amiabilă.

§ 34 În cazul în care rezolvarea amiabilă a litigiului nu este posibilă, litigiile rezultate din sau în legătură cu prezentele Termeni și Condiții și din raportul juridic care decurge din acestea, precum și litigiile de orice natură dintre Vizitator și Utilizator pe o parte și Operatorul website-ului pe de altă parte, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea prezentelor Termeni și Condiții și a raportului juridic care decurge din acestea, vor fi deferite spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Operatorului website-ului.

Capitolul XI - Dispoziții finale

§ 35 Prezentele Termeni și Condiții se completează cu prevederile legislației civile în vigoare și cu normele de drept aplicabile în materia protecției consumatorului, precum și cu prevederile Statutului Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România și cu regulamentele și procedurile instituționale aplicabile membrilor Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România.

§ 36 Operatorul website-ului are dreptul de a transforma sau de a modifica prezentele Termeni și Condiții, aplicabile paginii web, fără nicio notificare sau înștiințare prealabilă sau ulterioară a Vizitatorilor și/sau a Utilizatorilor. Varianta actualizată și în vigoare a Termenilor și Condițiilor aplicabile Vizitatorilor și Utilizatorilorpaginii web va fi afișată continuu și în fiecare moment pe website, consultarea documentului fiind posibilă prin accesarea acestuia în mod nemijlocit pe pagina web.

§ 37 Revizuirea sau modificarea termenilor și condițiilor de operare și funcționare a website-ului poate fi efectuată de către Operatorul website-ului, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă sau ulterioară a Vizitatorilor și/sau a Utilizatorilor. Termenii și condițiile revizuite și modificate devin aplicabile și opozabile Vizitatorilor șiUtilizatorilor din data afișării și publicării acestora pepagina web prin simplul fapt al afișării acestora, Vizitatorii și Utilizatorii având obligația să verifice și să ia la cunoștință termenii și condițiile de operare și funcționare a website-ului înainte de acceptarea și contractarea oricăror servicii oferite de Operatorul website-ului.

§ 38 Orice utilizare a website-ului, în oricare din modalitățile cuprinse în prezentele termeni și condiții, precum și a serviciilor oferite de Operatorul website-ului prin intermediul website-ului după operarea unei revizuiri sau modificări ale termenilor și condițiilor aplicabile, se consideră și va fi interpretată ca o acceptare expresă și necondiționată de către Vizitator și/sau de către Utilizator a schimbărilor, modificărilor, adăugirilor sau eliminărilor din conținutul prezentelor termeni și condiții.

Prezentele Termeni și Condiții de operare și funcționare a paginii web accesibile la adresa web www.rmpsz.ro au fost actualizate la data de 19.05.2021 și întră în vigoare de la data afișării și publicării acestora pe pagina web pe care o guvernează, fără nicio altă notificare sau informare prealabilă sau ulterioară publicării acestora.


cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.