Szövetségben

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

SZÖVETSÉGBEN

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 1991-ben alakult a magyar tannyelvű óvodai, elemi és középiskolai oktatás szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezeteként.
Tevékenységét és célkitűzését alapszabályzatba foglalva a magyar nyelven történő tanítást, minőségi oktatást és nevelést hivatott segíteni a romániai közoktatás minden szintjén. Működési alapelvét a minőség, a hitelesség és a tisztesség jegyében határozta meg. Hivatásának tekinti a romániai magyar oktatásügyet, különös tekintettel a magyar tannyelvű oktatásra, ugyanakkor az oktatók szakmai hírnevének és társadalmi megbecsültségének elősegítését, védelmét.
Négy területi oktatási és módszertani központtal – a csíkszeredai Székelyföldi, a szovátai Teleki, a kolozsvári Gál Kelemen és a nagyváradi Partium – fogja össze a romániai magyar tannyelvű oktatási intézményhálózatot, amely a magyar nyelvű közoktatás minőségi fejlesztését, a pedagógusok széles körű, igényes és korszerű képzését hivatott szolgálni. Szerepet vállal az oktatási rendszert átalakító reformelképzelések vitafórumain, konferenciák, tantervkészítés folyamatában szervezendő szaktestületi megnyilvánulásokban.
A Szövetség elkötelezett szándéka a romániai tanügyi rendszer demokratizálási folyamatában való aktív részvétel, a magyar tannyelvű oktatásban érintettek érdekeinek, álláspontjainak képviselete, valamint a saját, belső információs rendszer kialakítása és működtetése a döntéshozatali háttér megteremtése érdekében.
A romániai magyar tannyelvű oktatás minőségi fejlesztése érdekében fontosnak tartja az európai struktúrákba való integrálódást, elősegítve az erdélyi oktatás nemzetközi megmutatkozásának lehetőségeit is.

jövőnkért

„... a Szövetség folytatandó munkája csak akkor válhat eredményesebbé, hatékonyabbá, ha mindazok, akik Szövetségünk tagjainak sorába állnak, a közösen megfogalmazott célok és a hozzájuk vezető, általunk kijelölt utak ismeretében továbbra is vállalják a tagságot, és az ezzel járó, többnyire az önkéntesség jegyében végzett munkát. Reméljük, hogy fiatal pedagógustársaink, szakmánk, jövőnk ifjú reménységei közül is egyre többen felismerik a hatékony együttmunkálkodás lehetőségét, hasznát és esélyét a Szövetség megújuló, korszerűsödő, igény szerint alakítható belső szervezeteiben. Számítunk rájuk is, és örömmel vesszük tagjaink soraiba való jelentkezésüket. Összefogásra, szakmai szolidaritásra, együttműködésre, valamint fenntartható szerep- és feladatvállalásra, hivatástudattal vállalt részvételre, hitelességre van szükség. A Szövetség köre az elmúlt több mint húsz évben kikristályosodott: összefogásból, együttgondolkodásból, a szerzett tapasztalatokból kiindulva kell továbbgondolnunk a jövő útját."

A ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSÜGYÉRT,
a romániai magyar iskolahálózat fejlesztéséért, az iskolák hatékony működéséért, a minőségi oktatásért

Közéleti tevékenysége és szakmai programok által igyekszik hatékonyan segíteni a magyar nemzeti közösségek nevelési és oktatási formáinak megóvását és továbbfejlesztését. Együttműködik az oktatási minisztériumokkal, a megyei tanfelügyelőséggel, az önkormányzati szervekkel és azok oktatási bizottságaival.
A hazai oktatáspolitikának a magyar közösségek céljait figyelembe vevő formálása érdekében együttműködik az oktatáspolitikai szakemberekkel, minden olyan társadalmi szervezettel, amely a szubszidiaritás elvét fontosnak tartja.
Szükségesnek tartja és támogatandó stratégiai célul tűzte ki egy magyar humánerőforrás-központ létrehozását, amely az anyanyelven történő pedagógus-továbbképzés, a fejlesztés és innováció területén irányító és koordináló szerepet tud betölteni a szakminisztériumok, a neveléstudományi intézetek, az egyetemek, a felsőoktatási intézmények tanárképző tanszékeivel, kiemelt szakképző intézmények, megyei pedagógusházak és az RMPSZ módszertani központjai között.
A romániai magyar politika képviseletével, a civilszervezetekkel, az egyházak képviselőivel, a helyi és megyei önkormányzatokkal és az oktatás-nevelési intézményekkel együttműködve kezdeményezi a romániai magyar közoktatás és felsőoktatás fejlesztését szolgáló átfogó oktatási stratégia kidolgozását.
A hagyományok, a történelmi és a kulturális örökség ápolását szem előtt tartva segíti az iskolákban az identitásmegőrző programok megvalósulását. Határozottan fellép minden olyan törvény, rendelet, intézkedés, kezdeményezés ellen, amely csorbítja az anyanyelvű neveléshez és oktatáshoz való alkotmányos jogot, korlátozza az anyanyelv használatát.

PEDAGÓGUSAINKÉRT,
a színvonalas nevelésért és oktatásért

Együttműködésre törekszik minden olyan intézménnyel, szakmai szervezettel, amely az oktatási intézményekért és a pedagógusokért munkálkodik.
Lehetőségeihez mérten igyekszik pótolni a magyar iskolák háttérintézmény-rendszerének hiányát mindaddig, amíg el nem éri ezek állami forrásokból történő kiépítését, a magyar humánerőforrás-központ létrehozását.
A magyar pedagógusok részére pedagógiai, módszertani, szaktantárgy jellegű szakmai programokat, nyári és évközi továbbképzéseket, tudományos konferenciákat, oktatásügyi fórumokat, országos szintű pedagógustalálkozókat szervez. Új ismereteket és információkat közvetít, működteti és korszerűsíti a Bolyai Nyári Akadémia intézményét, valamint a módszertani központokat.
Az RMPSZ Országos Elnöksége által alapított Tudományos Tanács gondozza a közoktatásban dolgozó magyar pedagógusok tudományos tevékenységének felmérését, segítve és ösztönözve azt. Munkájuk elismeréseként kétévente kiosztja az Apáczai- és az Ezüstgyopár-életműdíjakat.

TEHETSÉGÁPOLÁSÉRT

Fórumok, tanulmányi versenyek szervezésével, pályázatok közvetítésével segíti a kiemelkedő képességű fiatalok kibontakozását, fejlődését, versenyzési és bemutatkozási lehetőségét.
Szaktáborok, valamint tanulmányutak szervezésével és közvetítésével támogatja, gazdagítja az iskolai tananyagban megjelenő ismeretek elsajátításának formáit, lehetőséget teremt a szabadidő hasznos eltöltéséhez és kapcsolatépítéshez.
A magyar tehetséggondozó szervezetek szövetségével, a magyarországi és az erdélyi tehetséggondozó tanács tagjaként tevékenyen részt vállal a Magyar Géniusz program által meghirdetett Tehetségpontok Hálózat Kárpát-medencei programjaiban.
Évente Mákvirág-díjjal jutalmazza azokat az erdélyi magyar középiskolás diákokat, akik kiváló eredményeket értek el tantárgyversenyeken, kulturális, sportrendezvények díjazottjai, valamint példás magatartású tanulók. A Bolyai Farkas- és Kós Károly-díjakkal a matematika, illetve a magyar nyelv és irodalom, az anyanyelvápolás terén elért diákok eredményeit részesíti elismerésben.

Okiratok:
ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYZAT
KIEGÉSZÍTŐ OKIRAT A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ ÉS ALAPSZABÁLYZATÁHOZ 2011 augusztus
KIEGÉSZÍTŐ OKIRAT A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ ÉS ALAPSZABÁLYZATÁHOZ 2013 ápriliscookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.